Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuus vähenee nopeasti etenkin ihmisen toiminnan seurauksena. Reilu kauppa tukee ja kannustaa viljelijöitä kestävämpään viljelyyn muun muassa kouluttamalla, oikeudenmukaisemmilla palkoilla, ohjelmilla ja Reilun kaupan ympäristökriteerien avulla.

Lue lisää Reilun kaupan ilmastotyöstä

Ympäristön suojelu edistää myös viljelijöiden ihmisoikeuksien toteutumista

Maapallon luonnon monimuotoisuus eli biodiversiteetti köyhtyy huolestuttavalla vauhdilla. Miljoona kasvi- ja eläinlajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Muutos johtuu pääasiassa ihmisen toimista ja niiden seurauksista. Luonnon monimuotoisuuden katoaminen vaikuttaa maanviljelijöihin, maataloustyöntekijöihin ja heidän yhteisöihinsä monin tavoin.

Biologisen monimuotoisuuden katoaminen vaikuttaa maanviljelijöihin, maataloustyöntekijöihin ja heidän yhteisöihinsä monin tavoin. Uhattuna ovat heidän oikeus ruokaan, puhtaaseen ilmaan ja veteen, terveyteen sekä heidän toimeentulonsa. Heidän toimeentulonsa ovat vahvasti riippuvaisia ​​luonnon monimuotoisuudesta, terveistä elinympäristöistä ja ekosysteemeistä. Turvataksemme elämän edellytykset maapallolla, luonnon monimuotoisuutta on suojeltava ja ylläpidettävä.

Reilun kaupan kriteerit korostavat ympäristön ja maatalouden kannalta kestäviä viljelymenetelmiä. Reilun kaupan ympäristökriteerien on tarkoitus minimoida tuotannon ympäristövaikutuksia. Saadakseen sertifioinnin Reilun kaupan viljelijöiden on parannettava maaperän ja veden laatua ja käyttöä sekä jätehuoltoa, vältettävä haitallisten kemikaalien käyttöä, vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään ja suojeltava luonnon monimuotoisuutta. Näiden peruskriteerien lisäksi on kriteereitä, jotka viljelijän on täytettävä 3-6 vuoden sisällä sertifioinnista. Näin viljelijöillä on aikaa sopeutua tiukempiin kriteereihin ja tuolloin heillä on mahdollisesti paremmat taloudelliset olosuhteet toteuttaa kriteerien vaatimat muutokset. Reilun kaupan kriteerit löytyvät Fairtrade Internationalin verkkosivuilta.

Viljelijöiden saamilla Reilun kaupan takuuhinnalla ja Reilun kaupan lisällä Reilu kauppa mahdollistaa viljelijät ottamaan ympäristön huomioon viljelyssään. Reilun kaupan lisä voi edistää siirtymistä kestävään maatalouteen. Monet viljelijät sijoittavat Reilun kaupan lisän sadon monipuolistamiseen, eli kasvattavat useita erilaisia kasveja, jotta he eivät olisi riippuvaisia yhdestä lajikkeesta. Kasvien ja viljelymenetelmien monimuotoisuus vahvistaa maaperää ja vähentää kemikaalien käytön tarvetta.

Viljelijöiden taitojen ja tietojen kehittäminen on myös ratkaisevan tärkeää. Reilun kaupan järjestelmässä mukana oleminen tarkoittaa, että viljelijät saavat koulutusta, ja he tietävät enemmän ympäristökysymyksistä ja niiden vaikutuksista heidän elämäänsä ja satoihin.

Kestävämpiin viljelymenetelmiin siirtyminen voi merkitä kalliita aloituskustannuksia. Siksi globaalien tuotantoketjujen kaikkien toimijoiden on kannettava vastuunsa ja tukea viljelijöitä siirtymisessä kestävään maatalouteen.

Mitä Reilu kauppa tekee biodiversiteetin ja vesilähteiden suojelemiseksi?

Kaiken kaikkiaan ympäristökriteerit muodostavat neljänneksen pienviljelijöiden ja kolmanneksen suurtilojen tuotannolle asetetuista kriteereistä. Reilu kauppa on viime vuosina laajentanut ympäristökriteerien määrää ja laajuutta kaikkien tuottajien osalta, ja erityisesti kahvin ja kaakaon tuottajille.

Mitä Reilu kauppa tekee biodiversiteetin ja vesilähteiden suojelemiseksi?

Kaiken kaikkiaan ympäristökriteerit muodostavat neljänneksen pienviljelijöiden ja kolmanneksen suurtilojen tuotannolle asetetuista kriteereistä. Reilu kauppa on viime vuosina laajentanut ympäristökriteerien määrää ja laajuutta kaikkien tuottajien osalta, ja erityisesti kahvin ja kaakaon tuottajille.

Haitallisimpien torjunta-aineiden kielto

Reilun kaupan sertifioitujen viljelijäorganisaatioiden, istutusten ja kauppiaiden on ylläpidettävä luetteloa omilla ja jäsentensä pelloilla käytetyistä torjunta-aineista, pidättäydyttävä käyttämästä kemikaaleja, jotka on merkitty Reilun kaupan kiellettyjen kemikaalien punaiseen listaan, ja luotava ja toteutettava suunnitelmaa, jolla vähennetään sallittujen kemikaalien käyttöä.

Maatalouskemikaalien käytön vähentäminen

Torjunta-aineiden käytön vähentämiseksi Reilun kaupan sertifioiduilla tiloilla vaaditaan seuraamaan tärkeimpiä tuholaisia, konsultoimaan asiantuntijoita ja käyttämään vaihtoehtoisia tapoja tuholaisten ja rikkakasvien torjuntaan. Lannoitteisiin liittyvien riskien vähentämiseksi tilojen tulee varastoida lannoitteet turvallisesti ja levittää niitä vain sadon ravinnetarvetta vastaavina määrinä.

Kestävä vedenkäyttö

Sekä viljelijöiden että viljelijäyhteisöjen on tunnistettava kasteluvesien lähteet. Tiloilla on myös otettava käyttöön menettelyt vesilähteiden tehokkaan käytön varmistamiseksi. Paikallisten vesivarojen ollessa rajalliset, viljelijöitä rohkaistaan ottamaan yhteyttä viranomaisiin tai muihin oleellisiin tahoihin ratkaisujen löytämiseksi vesipulaan.

Puskurivyöhykkeet

Luonnon monimuotoisuuden ja ihmisten terveyden suojelemiseksi viljelmien on säilytettävä vesistöjen, ihmisten elinympäristöjen ja suojelualueiden ympärillä puskurivyöhykkeet, joilla ei käytetä maatalouskemikaaleja.

Jätehuolto

Viljelijäyhteisöjen on laadittava jätehuoltosuunnitelma, joka sisältää strategiat ja aikataulut jätteen vähentämiselle, kierrätykselle, uudelleenkäytölle ja hävittämiselle. Viljelijäyhteisöjä kannustetaan kouluttamaan jäseniään orgaanisen jätteen uudelleenkäyttöön.

Kasvien ja eläinten suojelu

Reilun kaupan luonnonvaraisten tuotteiden korjuu ei saa vaarantaa kerättyjen lajien selviytymistä, harvinaisia tai uhanalaisia lajeja ei saa kerätä eikä haitallisia vieraslajeja saa tuoda maahan.

On selvää, että pelkät kriteerit ja valvonta eivät riitä poistamaan biodiversiteetin häviämisen ja vedenkäytön riskejä. Reilu kauppa käsittelee näitä ongelmia ja niiden perimmäisiä syitä myös muilla keinoin:

On selvää, että pelkät kriteerit ja valvonta eivät riitä poistamaan biodiversiteetin häviämisen ja vedenkäytön riskejä. Reilu kauppa käsittelee näitä ongelmia ja niiden perimmäisiä syitä myös muilla keinoin:

Koulutus

Viljelijöille tarjotaan yhä enemmän koulutusta hyvistä maatalouskäytännöistä, mukaan lukien biodiversiteetin suojelu ja vesivarojen kestävä hoito. Näitä koulutuksia järjestävät Reilun kaupan tuottajaverkostot Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Hanketyö

Hankkeet voivat auttaa vahvistamaan hyviä maatalouskäytäntöjä korkean riskin alueilla.

Yhteistyö koko toimitusketjun toimijoiden kesken

Reilu kauppa edistää ja helpottaa yhteistyötä ja rohkaisee jälleenmyyjiä, brändejä ja kauppoja investoimaan ympäristöhankkeisiin.

Sidosryhmien välinen yhteistyö

Reilu kauppa osallistuu yhä enemmän ympäristöyhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Reilu kauppa osallistuu esimerkiksi OECD/FAO:n Deforestation Due Diligence Handbook -käsikirjan kehittämiseen ja on ollut mukana perustamassa Food for Biodiversity -aloitetta Saksassa.

Kumppanuudet

Reilu kauppa tekee jatkuvaa yhteistyötä monien ympäristöjärjestöjen kanssa, mm. IUCN, CIFOR, Alliance for Biodiversity International ja Earthworm Foundation

Vaikuttamistyö

Reilu kauppa kannattaa lainsäädäntöä ja sitovia kansainvälisiä sopimuksia biodiversiteetin häviämisen perimmäisiin syihin puuttumiseksi ja viljelijöiden äänen tuomiseksi kuuluviin. Reilu kauppa on esimerkiksi EU:n metsäkatoasetuksen neuvotteluissa korostanut kaakaon ja kahvin pienviljelijöiden tarpeita.

Reilu kauppa kannustaa suojelemaan luonnon monimuotoisuutta

Luonnon monimuotoisuus on suurimmassa riskissä sellaisilla alueilla, joilla viljellään tiheästi vain yhtä kasvilajia. Tällaiset monokulttuurit vähentävät luonnon monimuotoisuutta sekä viljelyalueella että sen lähialueilla, koska monokulttuureissa lannoitteiden ja torjunta-aineiden käyttö on tyypillisesti korkeaa. Monokulttuurit hävittävät myös alueen muun biologisen monimuotoisuuden ja tuhoavat paikallisia ekosysteemejä, mikä johtaa sekä eläin- että kasvilajien sukupuuttoon.

Suurin osa maailman kahvista ja teestä tuotetaan monulttuureissa. Vain alle neljäsosa maailman kahvista kasvatetaan, vaikka varjona toimivat puut ylläpitäisivät luonnon monimuotoisuutta, sitoisivat hiiltä ja suojelisivat vesistöjä.

Reilun kaupan kriteerit kieltävät haitallisten kemikaalien käytön ja kannustavat viljelijöitä vähentämään torjunta-aineiden käyttöä. Suuri osa Reilun kaupan kahviosuuskunnista onkin myös luomusertifioituja. Myös Reilun kaupan lisää käytetään erilaisiin luonnonalueiden ennallistamiseen tai metsittämiseen tähtääviin hankkeisiin. Reilu kauppa kouluttaa viljelijöitä ottamaan ympäristön huomioon, välttämään monokulttuuriviljelyä sekä siirtymään varjokasvi- ja uudistavan viljelyn menetelmiin.

Regeneratiivinen eli uudistava viljely on viljelijää ja ympäristöä hyödyttävä tapa tuottaa ruokaa. Se parantaa maan kasvukuntoa, lisää hiilensidontaa ja tukee luonnon monimuotoisuutta. Reilu kauppa kannustaa ja kouluttaa viljelijöitä regeneratiiviseen viljelyyn.

Reilu kauppa kannustaa kestävään vedenkäyttöön

Noin 70 prosenttia ihmisten käyttöön otettavasta makeasta vedestä ohjataan maatalouteen, mikä vähentää ihmisten, eläinten ja muiden kasvien veden saatavuutta. Vettä käytetään erityisen paljon puuvillan, riisin ja sokeriruo’on viljelyssä. Riisin viljelyyn käytetään peräti 40 % maailman kasteluvedestä. Myös viinin, banaanin ja monien muiden hedelmien ja vihannesten viljely on hyvin vesi-intensiivistä.

Maanviljelyn vedenkäytöllä voi olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia myös luonnon monimuotoisuuteen. Vesistöt ja maa voivat saastua torjunta-aineilla käsiteltyjen peltojen vedestä tai käsittelyyn käytetystä vedestä, jos sitä ei ole puhdistettu riittävän hyvin. Esimerkiksi Keski-Amerikan kahvinjalostuksen valumavedet vaikuttavat alueen yhteisöjen veden ja maaperän laatuun. Banaaniviljelmät Karibian rannikolla ovat puolestaan vahingoittaneet suistoalueita ja koralliriuttoja.

Reilun kaupan kriteerit ohjaavat viljelijät kartoittamaan vesilähteensä ja tehostamaan vedenkäyttöä. Kriteereissä on myös vaatimukset veden käytölle ja puhdistukselle, ja kriteerit edellyttävät, että torjunta-aineita ei saa käyttää valuma-alueilla, jokia ja vesistöjä suojelevilla puskurivyöhykkeillä tai arvokkailla suojelualueilla.

Jos paikallisia vesivaroja uhkaa ylikäyttö, Reilun kaupan viljelijöiden tulee keskustella tilanteesta paikallisten ihmisten, viranomaisten ja muiden vedenkäyttäjien kanssa käytön vähentämiseksi. Reilun kaupan lisää käytetään usein veden käyttöön liittyviin investointeihin. Reilun kaupan tiloilla on löydetty useita toimivia tapoja säästää vesivaroja, esimerkiksi Keniassa edistyneimmät kukkatilat ovat siirtyneet ravinneliuosviljelyyn ja useat muut tilat kasvihuoneviljelyyn.