Vaikuttavuus

Reilu kauppa vaikuttaa positiivisesti viljelijöiden toimeentuloon ja tukee ympäristön kestävyyttä. Reilulla kaupalla on tutkitusti paljon myönteisiä vaikutuksia myös lapsityövoiman hyväksikäyttöriskin ja luontokadon ehkäisemiseen. Ulkopuolinen valvonta, arvioinnit ja selvitykset auttavat toimimaan yhä vaikuttavammin.

Lue tärkeimmistä teemoistamme

Reilun kaupan vaikuttavuus on todennettu lukuisilla tutkimuksilla

Reilusta kaupasta hyötyy reilut 1,7 miljoonaa pienviljelijää ja yli 177 000 suurtilojen työntekijää Aasiassa, Afrikassa sekä Latinalaisessa Amerikassa ja Karibialla. Heidän kohentunut toimeentulonsa on Reilun kaupan vaikuttavuuden ytimessä.

Reilun kaupan kriteerit edistävät sitä, että tuotanto on taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta yhä kestävämmällä pohjalla. Tuotannosta maksetaan Reilun kaupan takuuhintaa ja kauppahinnan päälle tulevaa Reilun kaupan lisää. Reilussa kaupassa valvonta, kaupankäynti ja Reilun kaupan edistäminen on erotettu toisistaan. Reilun kaupan kriteerien valvonnasta vastaa riippumaton Flocert-yhtiö. Valvonnalla varmistetaan, että Reilun kaupan tiloilla ja koko tuotantoketjussa aina valmiiseen tuotteeseen asti toimitaan kriteerien mukaisesti, mutta valvontakäynneillä kerätään myös pitkän aikavälin tietoa Reilun kaupan tuloksellisuudesta.

Reilummat tulot auttavat viljelijöitä ja heidän perheenjäseniään kohti parempaa elämänlaatua ja mahdollisuuksia päättää omasta elämästään. Kun vanhemmat saavat riittävän toimeentulon, myös lapset pääsevät kouluun. Lisäksi järjestäytyminen osuuskuntiin ja työntekijäjärjestöihin antaa joukkovoimaa. Koulutukset ja muu tuki parantavat tuottavuutta ja sopeutumista ilmastonmuutokseen.

Iso osa Reilun kaupan vaikuttavuudesta viljelijöiden ja työntekijöiden järjestäytymiseen, tuotannon parantamiseen ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tehdään kehitysyhteistyöllä. Myös kehitysyhteistyön vaikuttavuutta seurataan Flocertin keräämän tuloksellisuusdatan avulla. Kehitysyhteistyön tulosten analyysia täydennetään lisäksi seurantamatkoilla ja ulkopuolisilla evaluaatioilla.

Reilun kaupan vaikuttavuutta on tutkittu ja tulokset puhuvat sen puolesta. Reilulla kaupalla on tutkitusti myönteinen vaikutus työoloihin, tuloihin ja ympäristöön. Työntekijöiden oikeudet toteutuvat paremmin ja ympäristön suojeleminen otetaan paremmin huomioon Reilun kaupan sertifioimissa tuottajaorganisaatioissa. Reilun kaupan lisästä on merkittävää hyötyä sekä Reilun kaupan pienviljelijöille että suurtilojen työntekijöille. Lisää käytetään koko yhteisöä hyödyttäviin hankkeisiin, kuten paikalliseen infrastruktuuriin, kouluihin ja vesipalveluihin. Viimeisen vuosikymmenen aikana Reilun kaupan lisää on maksettu yli 1,5 miljardia euroa.

Myös Finnwatch, suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö, on nostanut Reilun kaupan korkealle sijalle vertaillessaan eri sertifiointijärjestelmiä. Reilun kaupan kriteerit ohjaavat maksamaan elämiseen riittäviä tuloja. Jos työntekijöille maksettava palkka on alle elämiseen riittävien tulojen, Reilu kauppa vaatii, että työnantaja sitoutuu nostamaan palkkoja asteittain riittävälle tasolle.

Lue Reilun kaupan valvonnasta

Vaikutukset ympäristöön ja ilmastoon

Reilun kaupan kriteerit korostavat ympäristön ja maatalouden kannalta kestävämpiä viljelymenetelmiä. Reilun kaupan ympäristökriteerien on tarkoitus minimoida tuotannon ympäristövaikutuksia. Tutkimusten mukaan Reilu kauppa -sertifiointi vahvistaa ympäristötoimia tuottajamaiden maatiloilla.

Yksi tärkeistä saavutuksista on maatalouskemikaalien, kuten tuholaismyrkkyjen ja lannoitteiden, käytön vähentäminen. Tuholaismyrkkyjen ja lannoitteiden huolimaton ja tarpeeton käyttö huonontaa luonnon monimuotoisuutta ja vaikuttaa negatiivisesti vesistöihin. Ne myös aiheuttavat maataloustuottajille ja työntekijöille terveyshaittoja. Reilu kauppa on lisäksi kieltänyt kaikkein haitallisimpien maatalouskemikaalien käytön viljelyssä.

Reilu kauppa tarjoaa paljon koulutuksia ympäristön kannalta kestävämmistä tuotantotavoista ja ilmastonmuutokseen sopeutumisesta ja päästöjen vähentämisestä ilmastokriisin keskellä.

Vaikutukset yhteiskuntaan

Reilu kauppa tekee työtä saadakseen viljelijöiden ja työntekijöiden äänen paremmin kuuluviin ja tuottajilla onkin puolet äänivallasta Reilun kaupan sisäisessä päätöksenteossa. Tuemme vastuullista yritystoimintaa ja teemme vaikuttamistyötä vastuullisempien kaupankäyntitapojen puolesta.

Reilu kauppa sertifioi vain osuuskunniksi järjestäytyneitä pienviljelijöitä ja työntekijöilleen ammatillisen järjestäytymisen sallivia suurtiloja. Järjestäytyminen vahvistaa viljelijöiden ja työntekijöiden neuvotteluasemaa niin globaaleissa tuotantoketjuissa kuin ympäröivässä yhteiskunnassakin.

Viljelijöiden ja työntekijöiden vahvempi vaikutusvalta on yksi Reilun kaupan tärkeimpiä vaikutuksia. Viljelijät ja työntekijät saavat äänensä kuuluviin Reilun kaupan kautta ja pystyvät vaikuttamaan omaan elämäänsä. Ammattiliittoihin järjestäytyneet työntekijät pystyvät neuvottelemaan paremmin palkoistaan ja muista eduista yhdessä. Pienviljelijöiden osuuskunnat voivat vaikuttaa paikalliseen toimintaympäristöön ja jopa maan politiikkaan. Tuottajien välinen yhteistyö tuo myös kaikkia hyödyttäviä etuja, kun esimerkiksi viljelytarvikkeita ja koulutusta voidaan hankkia yhdessä.

Reilun kaupan lisällä tuottajat ja työntekijät investoivat yhteisiin yhteisöä kehittäviin tarpeisiin, kuten koulutukseen tai terveydenhuoltoon.