Nuoret, tasa-arvo ja haavoittuvat ryhmät läpileikkaavina tavoitteina

Ohjelmalla on kolme läpileikkaavaa tavoitetta, jotka keskittyvät nuoriin, sukupuolten tasa-arvoon ja haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Läpileikkaavuus tarkoittaa, että tavoitteet kulkevat hankkeissa niiden jokaisessa vaiheessa mukana. Samalla läpileikkaavia tavoitteita edistetään kohdennetusti, esimerkiksi järjestämällä koulutuksia sukupuolten tasa-arvosta.

Nuorilla (14–24 v, YK:n määritelmän mukaan) on ohjelmassa tärkeä rooli muun muassa uusien ajattelutapojen ja kehityksen edistäjinä. He voivat toimia eri sukupolvien välisinä muutosagentteina sekä tuoda uusia kestäviä käytäntöjä esimerkiksi kahvinviljelyyn.

Vastaavasti sukupuolten tasa-arvoon kuuluu oikeudenhaltijoiden sosiaalinen sukupuoli ja siihen lukeutuvat identiteetit. Sukupuolten väliseen tasa-arvotyöhön kuuluu keskeisesti naisten aseman kohentaminen.

Haavoittuviin ryhmiin luetellaan muun muassa siirtolaiset, kausityöntekijät sekä henkilöt, joilla on jokin vamma tai toimintarajoite. Haavoittuvassa asemassa olevilla henkilöillä voi olla usein esimerkiksi heikommat mahdollisuudet toteuttaa omia työ- tai ihmisoikeuksiaan johtuen ennakkoluuloista, lainsäädännön puutteesta tai syrjinnästä. Siksi ohjelma pyrkii osallistavaan kehitykseen, jossa oikeudenhaltijat ovat mukana hankkeiden toteutuksessa ja tavoitteiden saavuttamisessa.

Lue lisää ohjelmadokumentista.