Reilun kaupan kunnat ja Agenda 2030

Reilun kaupan kaupungit ja kunnat edistävät kestävän kehityksen tavoitteita. Yhteistyö Reilun kaupan kaupunki -liikkeen kanssa on kunnille ja paikallisyhteisöille tapa edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitteita. Agenda 2030:n ja Reilun kaupan työn välillä on paljon yhteistä.

YK:n jäsenmaat sopivat vuonna 2015 kestävän kehityksen toimintaohjelmasta ja tavoitteista, jotka ohjaavat kestävän kehityksen edistämistä ja jotka on tarkoitus saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen, jossa otetaan tasavertaisesti huomioon ihminen, ympäristö ja talous. 

Agenda 2030:n kestävän kehityksen tavoitteet ja toimintaohjelma koskevat maailman kaikkia maita, ja ensisijainen vastuu sen toimeenpanosta on valtioilla. Merkittävä osa kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisesta liittyy paikalliseen tasoon, ja kaupunkien ja kuntien rooli tavoitteiden onnistumisessa on merkittävä. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan paikallishallinnon, yksityissektorin, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten laajaa osallistumista.  

Reilun kaupan kaupunki ja Reilun kaupan kunta -arvonimet ovat hyviä työkaluja kuntien ja kaupunkien Agenda 2030 -työlle. Reilun kaupan kunnat ja kaupungit luovat edellytyksiä aktiiviselle ja rakenteelliselle työlle kestävän ja eettisen kulutuksen kasvattamiseksi kunnissa ja kaupungeissa. 

Reilun kaupan kaupunki ja -kunta arvonimet liittyvät suoraan Agenda 2030:n täytäntöönpanoon. Arvonimitoiminnan kautta tehdään aktiivisesti töitä etenkin tavoitteen 12: Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys saavuttamiseksi. Tämä puolestaan auttaa saavuttamaan useita muita globaaleja tavoitteita, kuten köyhyyden vähentäminen (tavoite 1), sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen (tavoite 5), säällisten työpaikkojen ja kestävän talouskasvun edistäminen (8) sekä toimet ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan (tavoite 13). Reilun kaupan kaupunki ja -kunta –arvonimet ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka työ Agenda 2030:n toteuttaminen vaatii yhteistyötä useiden toimijoiden kanssa (tavoite 17). 

Reilun kaupan kaupunki -arvonimen kriteerit keskittyvät erityisesti tavoitteeseen 12: varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys sekä tavoitteeseen 17: tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.  

Kestävät julkiset hankinnat ja tiedotustyö ovat tärkeitä tekijöitä tavoitteen 12 saavuttamisessa 

 Tavoite 12: varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys, osoittaa selvästi, kuinka olemme maailmanlaajuisesti yhteydessä toisiimme. Kulutuksellamme täällä Suomessa on seurauksia kauas maan rajojen ulkopuolelle, sekä ihmisille että ympäristölle. Tavoite 12 tunnistetaan yhdeksi tavoitteista, joissa meillä Suomessa on suurimmat haasteet. Kestävä kulutus ja tuotanto ovat välttämättömiä sekä taloudellisen, sosiaalisen että ympäristön kestävyyden kannalta. 

Tärkeitä tekijöitä tavoitteen 12 saavuttamisessa, ovat kestävät julkiset hankinnat (alatavoite 12.7.) ja tiedotustyö kansalaisten tietämyksen lisäämiseksi. Nämä ovat myös keskeisiä toimintoja Reilun kaupan kaupunki/kunta -työssä. 

Hyvin suunniteltu tiedotus- ja sitouttamistyö Reilun kaupan kunnassa on keskeistä eettisen kulutuksen ja kestävän kaupan edistämiseksi. Arvonimityön tavoitteena on lisätä tietoisuutta sekä muuttaa pitkäaikaisesti ostokäyttäytymistä paikallisyhteisössä. Tämä työ edistää Agenda 2030:n osatavoitetta 12.8, joka on yleisön tietämyksen lisääminen kestävistä elämäntavoista. 

Kannatustyöryhmän toiminta tarjoaa mahdollisuuden suunnitella ja luoda muutoksia kunnassa. 

Tehokkaat julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan kumppanuudet auttavat tavoitteen 17 onnistumisessa 

Tavoite 17 korostaa, että edellytys tavoitteiden saavuttamiselle ja kestävämmälle maailmalle on yhteistyö ja kumppanuus kaikilla tasoilla. Tärkeä osa tätä on tehokkaat julkisen ja yksityisen sektorin sekä kansalaisyhteiskunnan kumppanuudet.  

Yhteistyö ja verkostot paikallisella, alueellisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla ovat keskeisiä Reilun kaupan kaupunki/kunta -toiminnalle. Tärkeä osa Reilun kaupan kunnan arvonimeä on yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyö voi toteutua kannatustyöryhmän edustajien mukanaolona tai yhteydenpidolla ja muulla tavalla. Reilun kaupan kunnan kannatustyöryhmän toiminta onkin hyvin konkreettinen esimerkki Agenda 2030:n alatavoitteesta 17.17., joka käsittelee kumppanuuksia julkisen, yksityisen ja kansalaisyhteiskunnan toimijoiden kanssa. 

Kannatustyöryhmän jäsenillä on tärkeä tehtävä, sekä osallistumalla Reilun kaupan kunnan yhteiseen työhön että sisällyttämällä eettisen kulutuksen ja kestävän kaupan kysymykset oman taustaorganisaation toimintaympäristöihin. Myös eettiseen kulutukseen ja kestävään kauppaan sitoutuneet yksityishenkilöt voivat osallistua kannatustyöryhmän toimintaan.  

Kannatustyöryhmän rakenne ja toiminta voivat vaihdella riippuen siitä, mikä sopii kullekin kunnalle ja miten päätetään jäsentää työ omassa kunnassa, kun perusvaatimukset täyttyvät. Ryhmän on kokoonnuttava säännöllisesti. Se, kuinka usein ja miten työ järjestetään kokousten lisäksi, riippuu jokaisesta kunnasta ja alueesta. Kannatustyöryhmä voi olla myös jo olemassa oleva ryhmä, joka vastaa muista kestävän kehityksen kysymyksistä. 

Julkiset hankinnat on oiva työkalu viranomaisten kanssa tehtävälle yhteistyölle kestävien tuotanto- ja kulutustottumusten edistämiseksi.  

Hankintojen avulla viranomaiset voivat näyttää myönteistä esimerkkiä ja kannustaa yksityistä sektoria parantamaan tuotteiden ja palvelujen tuotantokäytäntöjä monilla aloilla, kuten ruokapalvelut ja elintarvikkeet, tekstiilit, ITC, toimistotarvikkeet, siivouspalvelut jne.  

Julkiset hankinnat

Ota rohkeasti yhteyttä ja tarkista yhteistyömahdollisuudet kuntasi kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden kanssa. Se voi olla mitä tahansa tutkimusyhdistyksistä, kuluttajajärjestöistä ja ammattiyhdistyksistä organisaatioihin liittyen, jotka työskentelevät kehitysavun, ihmisoikeuksien tai kestävyyden parissa. Voit kontaktoida myös organisaatioita, jotka käsittelevät täysin eri asioita. Kutsu näitä mukaan kannatustyöryhmään tai tee yhteistyötä muissa muodoissa. 

Verkosto

Yhteistyö liike-elämän kanssa voi tapahtua monin eri tavoin: edustajien kautta osana kannatustyöryhmää tai muun tyyppisen yhteistyönä. Mukana voi olla kauppoja ja ravintoloita, joilla on laaja valikoima Reilun kaupan tuotteita, matkailu ja ravitsemusalan toimijoita, liikeyhdistyksiä ja yritysverkostoja tai yrityksiä, jotka työskentelevät aivan eri asioiden parissa. Voit työskennellä yhdessä kauppojen ja ravintoloiden kanssa lisätäksesi tietoa sekä sitoutumista eettiseen kulutukseen ja kestävään kauppaan. Tai voit varmistaa, että kunnassa on laaja valikoima Reilun kaupan tuotteita.

Yrityksille

Reilun kaupan kuntien ja kaupunkien yhteyshenkilö

Jatta Makkula

yhteysvastaava

Reilun kaupan arvonimityö: kaupungit, seurakunnat, korkeakoulut, koulut, järjestöt

+358 40 549 4521