Lasten oikeudet

Noin 160 miljoonaa lasta tekee työtä, joka vaikuttaa haitallisesti heidän hyvinvointiinsa. Reilun kaupan tiloilla lapsityövoiman hyväksikäyttö on kielletty, ja Reilu kauppa puuttuu aktiivisesti lapsityön hyväksikäytön juurisyihin, kuten köyhyyteen.

Reilu kauppa haluaa varmistaa lasten hyvinvoinnin 

Maailmassa on noin 160 miljoonaa 5–17-vuotiasta lasta, jotka tekevät haitallisesti heidän elämäänsä vaikuttavaa työtä, arvioi Unicef. Valtaosa näistä lapsista, noin 112 miljoonaa, työskentelee maatalouden parissa. Koronapandemia lisäsi haitallisen lapsityön riskiä entisestään.  

Maailman työjärjestön ILOn mukaan haitallisesta lapsityöstä (child labour) puhutaan silloin, kun työ vahingoittaa lapsen turvallisuutta, henkistä ja fyysistä terveyttä tai moraalia ja estää tai vaikeuttaa koulunkäyntiä. Lapsityö voi olla myös olla turvallista ja avustavaa (child work), esimerkiksi silloin kun lapsi auttaa vapaa-ajallaan perheen viljelmillä.  

Reilun kaupan järjestelmä on sitoutunut ehkäisemään lasten hyväksikäyttöä ja riistoa ja puuttumaan haitallisen lapsityön juurisyihin. Toimimme sellaisten tuotteiden parissa ja sellaisilla alueilla, joissa lapsityövoiman hyväksikäyttö on tunnistettu suureksi riskiksi – silloin työtämme myös tarvitaan eniten.  

Yksin Reilu kauppa ei pysty muutokseen, vaan haitallisen lapsityön lopettaminen vaatii mukaan kaikkia toimijoita: tuottajia, kuluttajia, yrityksiä, viranomaisia ja hallituksia.  

 

Reilun kaupan tuote on valinta lapsityön kitkemiseksi 

Lapsityön hyväksikäytön taustalla on vanhempien köyhyys. Ostamalla Reilun kaupan tuotteita voi vaikuttaa haitallisen lapsityön kitkemiseen siten, että tuottajaperheille mahdollistetaan Reilun kaupan takuuhinnan ansiosta paremmat ja vakaammat ansiot ja samalla paremmat mahdollisuudet lähettää lapset kouluun.

Lisäksi takuuhinnan päälle maksettavan Reilun kaupan lisän avulla tuottajayhteisöt voivat parantaa infrastruktuuria, kuten rakentaa koulurakennuksia, sekä kehittää koulutusta ja muita palveluja, jotka tukevat lasten ja nuorten hyvinvointia.

On vaikea antaa sataprosenttista takuuta siitä, että tuote on tuotettu täysin ilman lapsityötä, mutta Reilun kaupan järjestelmä takaa, että jos havaitsemme Reilun kaupan tiloilla lapsityövoimaa koskevien vaatimusten rikkomista, ryhdymme välittömästi toimiin suojellaksemme lasta tai lapsia. Teemme yhteistyötä kansallisten lastensuojeluviranomaisten ja lasten oikeuksia ajavien järjestöjen kanssa varmistaaksemme lasten turvallisuuden ja hyvinvoinnin.   Kehitämme ja vahvistamme yhdessä Reilun kaupan tuottajaorganisaatioiden kanssa niiden omia ohjelmia ja järjestelmiä lapsityövoiman hyväksikäytön lopettamiseksi. Jos vaadittuja järjestelmiä ei ole, eikä asiaa edistetä, sertifiointi perutaan.

Reilu kauppa ehkäisee lapsityötä tehokkaasti 

Reilun kaupan toimet haitallisen lapsityön ehkäisemiseksi on todettu tehokkaiksi. Fairtrade International selvitti lapsityön kitkemisen teemavuonna 2021, miten Reilun kaupan kaksi keskeistä mekanismia toimivat.  

Osa tuottajista käyttää haitallisen lapsityön suitsimiseen Reilun kaupan kriteerien yleistä seurantajärjestelmää. Selvityksen mukaan tämä toimii yksittäisillä tiloilla tehokkaasti, sillä Reilun kaupan kriteereissä lapsityön ehkäisy on vahvasti mukana. 

Lisäksi on olemassa erityisesti lapsityön ja pakkotyön hyväksikäytön tunnistamiseen ja ehkäisyyn keskittyvä YICBMR-järjestelmä (Youth Inclusive Community Based Monitoring and Remediation). YICBMR-järjestelmässä Reilun kaupan tuottajajärjestöt tekevät yhteistyötä koko yhteisön ja paikallisviranomaisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Mukana on myös nuoria, jotka ovat itse aiemmin tehneet tiloilla töitä. 

YICBMR-järjestelmällä haitallista lapsityötä voidaan siis kitkeä laajemmin koko tuottaja-alueella, ei vain Reilun kaupan tiloilla. Järjestelmä on kuitenkin myös kalliimpi toteuttaa kuin yleinen seurantajärjestelmä.  

Lisäksi lapsityövoiman hyväksikäyttöön ja taustalla vaikuttaviin ongelmiin puututaan Reilun kaupan järjestelmässä kehitysyhteistyön avulla. 

 

Näin Reilun kaupan kriteereillä puututaan lapsityöhön 

 Reilun kaupan tiloilla on kielletty ILOn määritelmän mukainen haitallinen lapsityö. Reilun kaupan kriteereissä todetaan, että:   

 • alle 15-vuotiaita lapsia ei saa ottaa töihin Reilun kaupan organisaatioihin 
 • alle 18-vuotiaat lapset eivät saa tehdä työtä, joka vaarantaa heidän koulukäyntinsä tai kehityksensä 
 • lapset saavat auttaa perhetiloilla vain tiukoin ehdoin: työn on oltava lapsen ikäkauteen sopivaa ja sen täytyy tapahtua kouluajan ulkopuolella ja tai loma-aikoina 
 • alueilla, joissa riski lapsityön hyväksikäyttöön on suuri, pieniä tuottajaorganisaatioita rohkaistaan sisällyttämään suunnitelma lapsityön kitkemiseksi osaksi laajempaa Reilun kaupan kehittämissuunnitelmaa
 • jos organisaatio on tunnistanut lapsityövoiman hyväksikäytön riskin, sen on otettava käyttöön toimintatapoja, joilla estetään lasten työllistäminen. 

On tärkeää vaikuttaa lapsityön hyväksikäytön juurisyihin  

Reilun kaupan kriteerit eivät yksin riitä lopettamaan lapsityövoiman hyväksikäyttöä ja siihen kytkeytyviä ongelmia. Taustalla vaikuttaa monitahoisia syitä, kuten heikko koulutustaso, konfliktit tai luonnonkatastrofit. 

Yksi keskeinen juurisyy on riittämätön ansiotaso, joka vaikuttaa monin tavoin kotitalouksiin. Tyypillinen esimerkki on se, että kun vaikkapa kahvin tai kaakaon markkinahinta laskee, viljelijäperheen aikuisten on etsittävä palkkatöitä kompensoidakseen tulojen menetystä. Ja silloin perheen lapset ja nuoret jäävät hoitamaan maatilaa koulunkäynnin sijaan.  

Reilu kauppa puuttuu laajasti lasten ja nuorten hyväksikäyttöön ja vahvistammme tuottajayhteisöjä niin, että ne ryhtyvät itse toimimaan lapsityövoiman hyväksikäytön kitkemiseksi. Esimerkkejä Reilun kaupan työstä haitallisen lapsityön juurisyiden ratkomiseksi:  

 • Kannustamme tuottajayhteisöjä käynnistämään lapsityön ja pakkotyön hyväksikäytön tunnistamiseen ja ehkäisyyn keskittyvän YICBMR-järjestelmän (Youth Inclusive Community Based Monitoring and Remediation), jossa yhteistyötä tehdään paikallisviranomaisten, yritysten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 
 • Reilun kaupan yhteisöissä toimii nuorten ryhmiä, joiden avulla saamme tietoa nuorten toiveista koulutuksen, työn ja ylipäänsä tulevaisuuden suhteen sekä Reilun kaupan vaikutuksista heidän elämäänsä.
   
 • Työskentelemme maiden hallitusten, lasten oikeuksien asiantuntijoiden ja lasten oikeuksia ajavien kansalaisjärjestöjen kanssa.
   
 • Kannustamme ja tuemme yrityksiä vaikuttamaan lapsityövoiman hyväksikäytön ehkäisemiseen ja torjuntaan suoraan niissä yhteisöissä, joista ne ostavat Reilun kaupan tuotteita.
   
 • Ajamme yritysvastuulainsäädäntöä, joka velvoittaa yritykset ryhtymään arvoketjuissaan toimiin haitallisen lapsityön lopettamiseksi.  

 

Ghanan kaakaoviljelmillä parannetaan lasten oikeuksia 

Länsi-Afrikassa Norsunluurannikon ja Ghanan kaakaoviljelmillä lapsityövoiman hyväksikäyttö on edelleen  yleistä: lapset muodostavat jopa kolmanneksen kaakaontuotannon koko työvoimasta. Arvioiden mukaan noin 1,5 miljoonaa lasta – eli 45 prosenttia kaikista kaakaonviljelyalueen lapsista – työskentelee viljelmillä.

Ghanassa Reilu kauppa parantaa kehitysyhteistyön avulla lasten oikeuksia ja ehkäisee lapsityön hyväksikäyttöä. Jotta rakenteelliset muutokset olisivat oikeasti mahdollisia, työn on oltava pitkäjänteistä ja sitä on tehtävä monella tasolla ja monen tahon kanssa.

 • Lasten oikeuksista ja lapsityön hyväksikäytön haitoista jaetaan tietoa kouluissa, perheissä ja laajemminkin tuottajayhteisöissä. Opettajia on koulutettu välttämään fyysistä kurinpitoa, ja yhteisöihin on perustettu toimikuntia valvomaan lasten oikeuksien toteutumista. Lapset ja nuoret ovat itse tietoisempia oikeuksistaan ja siitä, mihin ilmoittaa väärinkäytöksistä.
 • Tietoisuuden lisäämisen ohella haitallisia lapsityötapauksia seurataan ja niihin puututaan, esimerkiksi varmistamalla lapsen koulunkäynnin edellytykset ja tukemalla perheen monimuotoisempaa toimeentuloa.
 • Lisäksi parannetaan paikallisviranomaisten valmiuksia ehkäistä lapsityövoiman hyväksikäyttöä ja käsitellä esiin tulleita tapauksia. 
 • Lasten oikeuksien edistämisen oppeja aletaan vuonna 2024 soveltaa myös haavoittuvaisessa asemassa oleviin aikuisiin, kun Ghanan hankkeissa ryhdytään pakkotyön vastaisiin toimiin.  

Hyviä tuloksia on nähtävissä, sillä tutkimuksen mukaan Reilun kaupan kaakaonviljelijät Ghanassa ovat nykyisin muihin viljelijöihin verrattuna paremmin selvillä lasten oikeuksista ja koulunkäynnin hyödyistä.