Reilun kaupan kriteerit

Reilun kaupan kriteereillä vaikutetaan sekä ihmisten että ympäristön hyvinvointiin tuottajamaissa. Ulkopuolinen valvonta selvittää, että kriteerejä noudetaan läpi koko tuotantoketjun. Reilun kaupan järjestelmään mukaan pääseminen edellyttää minimikriteerien täyttämistä ja jatkuvaa kehitystä kriteerien toteutumisessa.

Lue Reilun kaupan valvonnasta

Reilun kaupan merkki löytyy tuotteista, jotka täyttävät Reilun kaupan kriteerit. Kriteerien tarkoituksena on luoda kestävää kehitystä ja varmistaa, että tuottajat aidosti hyötyvät, kun kuluttaja valitsee Reilun kaupan kahvin, banaanin tai muun tuotteen.

Reilun kaupan kriteerit kattavat taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristönäkökulman.

 • Taloudellisiin kriteereihin kuuluu esimerkiksi takuuhinnan ja Reilun kaupan lisän maksaminen, tuotteen jäljitettävyyden edellyttäminen kirjanpidon avulla sekä kauppasuhteiden läpinäkyvyys.
 • Sosiaaliset kriteerit koskevat erityisesti osuuskuntia ja tuottajaorganisaatioita. Reilu kauppa kieltää lapsityövoiman hyväksikäytön, pakkotyön ja muut syrjivät käytännöt. Työntekijöillä on oltava työsopimukset, oikeus järjestäytymiseen ja demokraattiseen äänestykseen.
 • Ympäristökriteerien tarkoitus on minimoida tuotannon ympäristövaikutuksia. Viljelijöiden on muun muassa suojeltava maaperää ja veden laatua, kehitettävä jätehuoltoa, vältettävä haitallisten kemikaalien käyttöä, vähennettävä päästöjä sekä suojeltava luonnon monimuotoisuutta. Luomuviljelystä maksetaan korkeampaa takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää.

Kriteerit tuotteille ja tuoteryhmille määrittelee Fairtrade International, ja niitä päivitetään aktiivisesti. Kun kriteereitä uudistetaan, se tehdään yhdessä: konsultoidaan tuottajia, Reilun kaupan kansallisia järjestöjä ja mukana olevia yrityksiä. Reilun kaupan kriteerien auditoinnista vastaa ulkopuolinen valvontayhtiö FLOCERT. Se valvoo, että kriteerejä noudetaan läpi koko tuotantoketjun ja puuttuu heti mahdollisiin rikkomuksiin.

Reilun kaupan tuotteita viljellään sekä yksittäisten perheiden omistamilla pientiloilla että plantaaseilla, jotka käyttävät paljon palkkatyövoimaa. Näille on omat kriteerinsä, koska suurtiloilta vaaditaan esimerkiksi erilaista vastuuta ympäristönsuojelussa ja työntekijöiden järjestäytymisessä kuin pieniltä perhetiloilta.

Reilun kaupan kriteerit ovat tuotekohtaisia tai tuoteryhmäkohtaisia. Tämän lisäksi Fairtrade International pitää yllä listaa maista, joiden alueilla toimivat tuottajat voivat päästä mukaan Reiluun kauppaan. Reilu kauppa tukee tuottajia maissa, jotka ovat maailmankaupassa heikossa asemassa. Siksi esimerkiksi Euroopan unionissa ei tuoteta Reilun kaupan tuotteita.

Fairtrade Internationalin kriteerit-sivusto

Viljelijöitä ja työntekijöitä koskevat kriteerit

Kriteerit koskevat osuuskuntia, jotka viljelevät ja tuottavat muun muassa seuraavia Reilun kaupan tuotteita: hedelmät ja hedelmävalmisteet, hunaja, kaakao, kahvi, puuvilla, pähkinä, ruokosokeri, tee, yrtit, vihannekset, vilja.

 • Osuuskunnan jäsenten on oltava pientuottajia. Suurin osa järjestön jäsenistä on pienviljelijöitä, jotka eivät ole jatkuvasti riippuvaisia palkatuista työntekijöistä, vaan hoitavat tilansa pääasiassa omalla ja perheensä työvoimalla.
 • Demokratia. Kaikilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen päätöksentekoprosessissa. Jäsenet päättävät yhdessä, miten käyttävät Reilun kaupan lisää.
 • Itsenäisten tuottajaorganisaatioiden mahdollistaminen. Kriteerit takaavat puitteet pientuottajille rakentaa kestäviä ja osallistavia organisaatioita, parantaa viljelyolosuhteita ja tarjoaa paremman hyödyn osuuskunnan jäsenille ja yhteisöille
 • Tuotekohtaiset kriteerit löytyvät täältä

Kriteerit koskevat plantaaseja ja suurtiloja, jotka viljelevät mm. seuraavia Reilun kaupan tuotteita: kukat, hedelmät, vihannekset, yrtit, hedelmävalmisteet, urheilupallot, tee.

 • Reilun kaupan lisän hallinta. Viljelytilalla on nimetty komitea, joka hallinnoi Reilun kaupan lisän käyttöä kriteerien mukaisesti. Komiteaan kuuluu työntekijöiden edustajia ja sen käyttö on avointa.
 • Yhdistymisvapaus ja työehtosopimusneuvottelut. Työntekijöillä on oikeus liittyä itsenäiseen ammattiliittoon neuvotellakseen yhdessä työehdoistaan.
 • Työolot. Työolosuhteet ovat tasapuoliset kaikille työntekijöille. Palkat ovat samat tai korkeammat kuin alueellinen keskiarvo tai voimassa oleva vähimmäispalkka. Työterveys- ja turvallisuus on huomioitu työtapaturmien välttämiseksi.
 • Työntekijöillä on koulutusmahdollisuuksia.
 • Osuuskunnilla on tasa-arvosuunnitelmat. Viidennes Reilun kaupan pienviljelijöistä ja melkein puolet työntekijöistä on naisia.
 • Lapsityövoiman ja pakkotyön hyväksikäyttö on kielletty ja niiden riskiä vähennetään aktiivisesti.

Kriteerit koskevat pientuottajia, jotka eivät vielä ole demokraattisesti järjestäytyneitä. Tuottajat voivat tilapäisesti liittyä Reilun kaupan toimintaan, jos he ovat tehneet sopimuksen organisaation (esim. järjestö tai vientiyritys) kanssa, joka auttaa heitä muodostamaan itsenäisen organisaation. Nämä kriteerit koskevat vain tietyillä alueilla viljeltyjä tuotteita kuten kaakaonviljelyä Tyynenmeren alueella ja riisin- ja puuvillanviljelyä Intiassa.

Tämän kriteerin yleisenä tavoitteena on luoda mahdollisuuksia pienimuotoisille kaivostyöntekijöille ja heidän yhteisöilleen perustaa jäsenpohjaisia kaivosjärjestöjä (ASMO). Tavoitteena on parantaa kaivostyöläisten ja kaivosorganisaatioiden työoloja ja edistää yleisesti toimialaa.

Reilun kaupan kriteereihin kuuluu ilmaston ja ihmisten kannalta kestävät viljelymenetelmät. Noin neljännes Reilun kaupan kriteereistä koskee ympäristöasioita, ja vaatimukset kasvavat sitä mukaa, mitä suuremmasta tuotannosta puhutaan.

Ympäristökriteerit ovat tuotekohtaisia tai tuoteryhmäkohtaisia. Niiden päätarkoitus on minimoida tuotannon ympäristövaikutuksia. Kriteerit sisältävät vaatimuksia, jotka suojelevat maaperää ja veden laatua, tehostavat jätehuoltoa, vähentävät haitallisten kemikaalien käyttöä, metsäkatoa ja hiilidioksidipäästöjä sekä suojelevat luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää Reilusta kaupasta ja ilmastonmuutoksesta teemasivultamme

Yrityksiä, valmistajia ja ostajia koskevat kriteerit

Reilun kaupan ilmastokriteerit auttavat pienviljelijöitä ja osuuskuntia tuottamaan Reilun kaupan päästöhyvityksiä (carbon credits). Päästöhyvityksiä ostamalla yritykset voivat myydä Reilun kaupan tuotteita, joiden aiheuttamat päästöt kompensoidaan Reilun kaupan tiloilla esimerkiksi istuttamalla metsää tai luomalla uusiutuvaa energiaa. Tuottajat saavat myydyistä päästöhyvityksistä Reilun kaupan takuuhintaa ja Reilun kaupan lisää samanlailla kuin muistakin tuotteista.

 • Demokratia ja läpinäkyvyys: Kaikilla Reilun kaupan päästöhyvitysprojekteihin osallistuvilla tuottajajäsenillä on äänioikeus organisaationsa päätöksentekoprosessissa.
 • Reilun kaupan takuuhinta varmistaa, että projektien keskimääräiset kustannukset katetaan.
 • Ilmastonmuutoksen torjunta: Reilun kaupan päästöhyvitysmaksun lisäksi tuottajille maksetaan Reilun kaupan lisää, jonka tuottajat saavat käyttää haluamaansa ilmastohankkeeseen.
 • Tuotantokyvyn rakentaminen: Tuottajia koulutetaan ilmastonmuutoksen vaikutuksista, päästöjen hillinnästä sekä projektihallinnoinnista.
 • Loppuostajan päästövähennykset: Reilun kaupan päästöhyvitysten ostajalle laaditaan raportti päästöjen vähentämisestä ja kompensoimisesta.
 • Lue lisää ilmastokriteereistä

Reilun kaupan päästöhyvitysten takuuhinta ja lisä löytyvät täältä, käytä hakusanaa Fairtrade Carbon Credit.

Kriteerit koskevat toimijoita, jotka työllistävät ompelijoita ja muita Reilun kaupan puuvillan ja muiden vastuullisten kuitujen parissa työskenteleviä henkilöitä. Kriteeri on avoin myös muille vastuullisille kuiduille, jotta tuotannon ja koko toimitusketjun hyödyt ovat paremmat.

 • Kriteerit koko toimitusketjulle: kaikkien toimitusketjun toimijoiden, mukaan lukien tuotemerkit, on luotava oikeudenmukaiset sopimusjärjestelyt työntekijöiden olojen parantamiseksi.
 • Koko toimitusketjun sertifiointi: Kun koko toimitusketju on sertifioitu, tuotteilla voi olla Reilun kaupan tekstiilien tuotantomerkki.
 • Kriteerejä sovelletaan vain maissa, joissa yhdistymisvapaus on mahdollista paikallisten lakien mukaisesti. Poissuljetut maat on lueteltu.
 • Kaikkien alihankkijoiden on rekisteröidyttävä ja hyväksyttävä

Työntekijöitä koskevat kriteerit

 • Elämiseen riittävä palkka: Yrityksen on tarjottava elämiseen riittävää palkka kuuden vuoden aikana sertifioinnin saamisesta.
 • Työntekijöiden asema: Työntekijöitä tuetaan liittymään ammattiliiton jäseneksi tai perustamaan oma yhdistys. Työehtojen noudattaminen työajan ja työsopimuksen suhteen.
 • Työterveys ja -turvallisuus: Vaatimukset työpaikan turvallisuudelle, esimerkiksi suojavaatteiden käyttö, vaarallisten aineiden asianmukainen käsittely ja rakennusturvallisuus.
 • Koulutus ja valmiuksien kehittäminen: Koulutuksella lisätään mm. tietoisuutta työntekijöiden oikeuksista.
 • Nuorten työllistämis- ja oppisopimusohjelman kehittäminen: Yrityksiä kannustetaan kehittämään nuorten oppisopimus- tai harjoitteluohjelmia laillisesti työikäisille.

Ympäristöä koskevat kriteerit

 • Ympäristökriteerien tarkoituksena on vähentää työntekijöille ja ympäristölle aiheutuvia negatiivisia vaikutuksia säätelemällä kemikaalien käyttöä. Kriteerit perustuvat alan johtaviin terveys- ja turvallisuusstandardeihin.
 • Kriteerit sisältävät luettelon kielletyistä tekstiilituotantoon liittyvistä materiaaleista ja kieltää erityistä terveyden kannalta haitalliset aineet.

Lue lisää tekstiilikriteereistä

Kriteeri koskee kauppiaita, jotka ostavat ja myyvät Reilun kaupan raaka-aineita, valmistavat tuotteita tai ovat vastuussa Reilun kaupan takuuhinnan ja Reilun kaupan lisän maksamisesta. Kriteerit määrittelevät tuotteen koostumuksen, jäljitettävyyden ja merkin käytön. Kriteerit sisältävät myös vaatimuksia sen varmistamiseksi, että Reilun kaupan tuotteilla käydään kauppaa reilulla ja kestävällä tavalla, mikä edistää tuottajien myyntiä.

 • Läpinäkyvyys: Kaikki Reilun kaupan liiketoiminnan ehdot on kuvattu tuottajien ja ostajien sopimuksissa.
 • Reilu hinta: Tuottajat saavat vähintään Reilun kaupan takuuhinnan, jonka tavoitteena on kattaa tuotannon keskimääräiset kustannukset tai vaihtoehtoisesti markkinahinnan sen mukaan, kumpi on korkeampi.
 • Reilun kaupan lisä: Tuottajille maksetaan takuuhinnan lisäksi Reilun kaupan lisää, jonka he voivat käyttää omien tarpeidensa mukaan.
 • Markkinatietoa suunnittelua varten: Tuottajat saavat hankintasuunnitelmia ja tietoa markkinanäkymistä, jotta he voivat paremmin suunnitella toimintaansa.
 • Ennakkorahoitus: Tuottajilla on mahdollisuus saada ennakkorahoitusta, joka auttaa heitä rahoittamaan toimintansa.
 • Ympäristö:
  • Reilun kaupan toimitusketjujen kauppiaat noudattavat työ- ja ympäristölakeja.
  • Negatiivisten ympäristövaikutusten minimointi (maan- ja vedenkäyttö, energiatehokkuus)
  • Kierrätyksen ja jätehuollon kehittäminen, biohajoavavien pakkausmateriaalien suosiminen
  • Hiilijalanjäljen pienentäminen
 • Vaarallisten materiaalien käyttöön on laadittu omat kriteerit.
 • Fairtrade International edellyttää, että kaikki Reilun kaupan sertifioidut kauppiaat noudattavat lisäksi kansallista lainsäädäntöä.

Tuottajien polku Reiluun kauppaan

Tuottajien polku Reiluun kauppaan

1

Haku

Nettilomakkeella pääsee liikkeelle.

2

Auditointi

Reilun kaupan tarkastaja käy tilalla tarkastamassa työolot, ympäristönsuojelun tason ja muiden kriteerien täytön.

3

Analyysi

Reilun kaupan tarkastajat käyvät läpi aineiston: täyttääkö hakija Reilun kaupan kriteerit vai onko jotain parannettavaa?

4

Sertifiointi

Jos ei ole aihetta parannuksiin, tuottaja toivotetaan tervetulleeksi.

5

Tarkastukset

Ensimmäinen tarkastuskäynti tehdään 1–3 vuoden päästä ja jatkuvat säännöllisesti sen jälkeen.