Fairtrade International: EU:n metsäkatolakialoite suopeammaksi pienviljelijöille

Euroopan unionin uusi lakialoite metsäkadon hillitsemiseksi on tervetullut, mutta nykyisessä muodossaan siinä unohdetaan kahvin ja kaakaon pientuottajat, toteaa Reilun kaupan kattojärjestön asiantuntija.

Euroopan unioni antoi viime vuoden lopulla lakialoitteen metsäkadon ehkäisemiseksi ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi.

Metsäkatolakialoite on tervetullut ja kaivattu askel oikeaan suuntaan kohti vihreämmän ja kestävämmän tulevaisuuden luomista kaikille, kirjoittaa kaakaontuotannon asiantuntija Jon Walker Fairtrade Internationalista.

”Lakialoite vahvistaa Euroopan unionin roolia vihreän agendan globaalina johtajana”, Walker toteaa.

Tämä on hänestä oikein, sillä EU on niin sanottujen metsäkatoriskituotteiden merkittävä maahantuoja ja kuluttaja.

”Euroopan unionilla voi olla ja sillä täytyykin olla ratkaiseva rooli kestävän ja oikeudenmukaisen tuotannon edistämisessä sekä metsien häviämisen ja metsien tilan heikkenemisen hillitsemisessä”, Walker kirjoittaa.

Kaakaon ja kahvin pienviljelijöitä ei saa unohtaa

Asiassa on kuitenkin iso mutta. Walker muistuttaa, että maailman metsät tarjoavat toimeentulon ihmisjoukolle, joka on lähes nelinkertainen Euroopan unionin väestöön nähden.

Metsäkadon lopettamiseksi täytyy metsien ihmisille turvata ihmisarvoinen toimeentulo sen lisäksi, että suojellaan metsiä.

Euroopan komission lakialoite kattaa karjan, kaakaon, kahvin, palmun, soijan ja puutavaran tuotannon, ja se sulkee Euroopan unionin markkinat, jos tuotanto aiheuttaa metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä.

Aloitteessa ei kuitenkaan huomioida Walkerin mukaan lähes millään tavalla kaakaon ja kahvin pienviljelijöitä, vaikka näiden tilanne on merkittävästi erilainen kuin esimerkiksi soijantuotannon suurtiloilla.

Lisäksi aloite on julkaistu ilman mitään viitteitä siitä, kuinka monen pienviljelijän kotitalous menettää ensisijaisen tulonlähteensä tai putoaa köyhyyteen pelkästään sen vuoksi, että ne ovat kaataneet metsää joulukuun 2020 jälkeen, vaikka metsänhakkuut olisivatkin olleet sallittuja viljelijämaiden lainsäädännön mukaan.

”Tämä on täysin epäreilua, ja se huolettaa meitä”, Walker kirjoittaa.

”Metsäkato ei lopu kieltämällä kaakaon ja kahvin tuonti pienviljelijöiltä”

Reilun kaupan kansainvälinen kattojärjestö Fairtrade International vetoaakin Euroopan unioniin, että reiluus ja oikeudenmukaisuus huomioidaan kaikissa metsäkatoa ehkäisevissä toimenpiteissä.

Valtaosa kaakaon ja kahvin pienviljelijöistä työskentelee alle viiden hehtaarin tiloilla ja elää erittäin haavoittuvassa ympäristössä taloudellisen epävarmuuden ja ilmastonmuutoksen kasvavien vaikutusten rasittamana.

Pääsyn menettäminen Euroopan unionin markkinoille olisi tuhoisa menetys näille maanviljelijöille. Heidän pitää kuitenkin saada toimeentulo jostakin, ja vientimarkkinan tyrehtyminen voisi Walkerin mukaan ajaa monen viljelijän metsien hakkuuseen ja harmaan talouden pariin.

”Nämä tahattomat seuraukset heikentäisivät viime kädessä kestävyyttä, metsien suojelua ja lakialoitteen tarkoitusta. Yksinkertaisesti sanottuna: metsäkatoa ei vähennetä kieltämällä kaakaon ja kahvin tuonti köyhiltä pienviljelijöiltä”, Walker toteaa.

Kuusi suositusta Euroopan unionille

Fairtrade International vetoaa Euroopan unioniin, että lakialoitteesta tehdään oikeudenmukainen myös kaakaon ja kahvin pientuottajille. Järjestö toivoo, että lakialoitteessa:

  1. Selvitetään niiden kaakaon ja kahvin pienviljelijöiden määrä, joihin lakialoite vaikuttaa, samoin kuin se, millaiset nämä vaikutukset ovat. Tämä on tärkeää selvittää ennen kuin aloitteen hyväksyminen uhkaa näiden ihmisten toimeentuloa. Erityisen huolen alla ovat ne viljelijät, jotka ovat saattaneet kaataa metsää ennen metsäkatolakialoitetta ja niin, että se on ollut heidän maissaan sallittua.
  2. Toimitaan vastuullisesti kaakaon ja kahvin pienviljelijöiden ja heidän osuuskuntiensa kanssa, esimerkiksi kannustamalla yrityksiä solmimaan pitkäaikaisia hankintasopimuksia ja investoimaan parannuksiin korkean riskin alueilla sen sijaan että kaadetaan metsät ja paetaan paikalta.
  3. Velvoitetaan tuotteita Euroopan unionin markkinoille tuovia yrityksiä kunnioittamaan paikallisyhteisöjen ja alkuperäiskansojen maa- ja omistusoikeuksia sekä oikeutta vapaaseen, ennalta pyydettyyn ja riittävään tietoon perustuvaan suostumukseen.
  4. Hyödynnetään Euroopan unionin kumppanuuksia, ohjelmia ja rahoitusvälineitä kun autetaan pienviljelijöitä noudattamaan EU:n uusia kestävyysvaatimuksia.
  5. Yhdistetään jäljitettävyysvaatimukset riittävään tukeen ja takeisiin kaakaon ja kahvin pienviljelijöiden ja heidän tuottajaorganisaatioidensa tietojen omistajuudesta.
  6. Puututaan metsien hävittämisen perimmäisiin syihin ennakkoedellytyksenä Euroopan unionin metsäkadon jalanjäljen vähentämiselle.

Näillä toimilla EU:n lakialoite voisi Walkerin ja Fairtrade Internationalin mukaan saavuttaa tavoitteensa metsäkadon ja metsien tilan heikkenemisen pysäyttämiseksi tuotantoketjun eri askelmilla. Samalla varmistettaisiin oikeudenmukainen siirtymä tuotantoon, jossa metsää ei tuhota mutta ketään ei myöskään jätetä jälkeen.

Metsiä pitää suojella

Planeettamme metsät ovat muutakin kuin elämää hengittävät keuhkot, Walker kirjoittaa.

”Metsät kattavat liki kolmanneksen planeettamme maapinta-alasta ja niissä asuu 80 prosenttia maanpäällisistä lajeista. Lisäksi 1,6 miljardia ihmistä saa metsistä ruokaa, suojaa ja tuloja.”

Euroopan komission mukaan vuodesta 1990 eteenpäin metsiä on tästä piittaamatta hävitetty 420 miljoonan hehtaarin verran – alue on suurempi kuin Euroopan unionin pinta-ala.

”Tämä on ympäristökatastrofi”, Walker kirjoittaa.

”Metsien pitkäikäisyyden varmistaminen on ensiarvoisen tärkeää, kun etsitään ratkaisuja ilmastonmuutoksen ja luontokadon kaksoiskriisiin ja kun tavoitellaan kestävää kehitystä.”

Samaan aikaan kun metsiä suojellaan, pitää Walkerin mukaan kuitenkin löytää keinoja taata tulevaisuus myös kaikista hauraimmassa asemassa oleville ihmisille. Kun kaakaon ja kahvin tuottajien tarpeet huomioidaan, tämä on mahdollista.

”Ilmasto-oikeudenmukaisuutta ei voi olla ilman sosiaalista oikeudenmukaisuutta”, Walker kirjoittaa.

Lisätietoja aiheesta

Josetta Nousjoki

Vastuullisuuspäällikkö

Yritysvastuu ja muu vaikuttamistyö

040 5774773