Tarvitsemme kunnianhimoisen yritysvastuulain

Tarvitsemme Euroopassa toimivia yrityksiä koskevan yritysvastuulain ja vastaavia kansallisia lakeja, jotka tekevät yritysten ihmisoikeusvastuusta laillisesti velvoittavaa.

Tarvitsemme kunnianhimoisen yritysvastuulain

Moni yritys tekee paljon töitä huolehtiakseen toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista. Vapaamatkustajia on kuitenkin liikaa eivätkä vapaaehtoisuuteen perustuvat vastuullisuusaloitteet yksin riitä. Tarvitsemme Euroopassa toimivia yrityksiä koskevan yritysvastuulain ja vastaavia kansallisia lakeja, jotka tekevät yritysten ihmisoikeusvastuusta laillisesti velvoittavaa.

Euroopan komissio on luvannut julkistaa ehdotuksensa yritysvastuulaiksi syksyllä 2021. Suomessa hallitus valmistelee yritysvastuusääntelyä.

Jotta yritysvastuulaki ehkäisee tehokkaasti yritystoiminnasta aiheutuvia ihmisoikeusloukkauksia, sen pitää:

  • Tähdätä elämiseen riittävän palkan/ansion turvaamiseen yritysten hankintaketjuissa. Säällinen toimeentulo luo mahdollisuudet myös ympäristön suojelemiselle.
  • Edellyttää yrityksen omien ostokäytäntöjen vaikutusten tarkastelemista. Ostoaikatauluilla, -hinnoilla sekä -vaatimusten selkeydellä ja kohtuullisuudella on suora vaikutus työoikeuksiin ja ympäristön suojeluun hankintaketjussa.
  • Edistää sidosryhmävuoropuhelua. Yritysten tulee huolellisuusprosessin kaikissa vaiheissa aktiivisesti kuulla potentiaalisten vaikutusten kohteena olevia ryhmiä, kuten työntekijöitä ja viljelijöitä. Vuoropuhelu on avain ihmisoikeusongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen.
  • Ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien alihankkijoiden sulkemista pois toimitusketjusta. Ihmisoikeusloukkauksiin vaikuttavat usein ympäröivät olosuhteet, kuten heikko paikallinen lainsäädäntö, ja niiden korjaamiseen tarvitaan aikaa sekä yhteistyöhankkeita. Yritysten pitää osallistua kielteisten ihmisoikeusvaikutusten korjaamiseen ja korvaamiseen sen sijaan, että ne vaihtaisivat toimittajaa.
  • Tukea pitkäjänteistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa. Tämä edesauttaa säällistä toimeentuloa, työntekijöiden palkkaamista ja investoimista kestäviin tuotantotapoihin.
  • Koskea yrityksen oman toiminnan lisäksi koko arvoketjua. Yritysten tulee 1) tunnistaa ja arvioida 2) välttää, ehkäistä ja lieventää 3) seurata 4) raportoida sekä 5) korjata tosiasialliset haitalliset ihmisoikeusvaikutukset, jotka ne ovat aiheuttaneet tai joiden aiheutumiseen ne ovat myötävaikuttaneet (perustuen YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeisiin).
  • Koskea kaikkia EU:ssa toimivia yrityksiä, sisältää riittävät toimeenpanokeinot ja vahvistaa ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojaa.

Ghanalaiset Reilun kaupan kaakaonviljelijät toivovat, että laki vähentäisi epäreilua kilpailua ja parantaisi sellaisten viljelijöiden asemaa, jotka ovat sitoutuneet lapsityön hyväksikäytön poistamiseen ja ympäristöystävällisiin viljelymenetelmiin.

Katso viljelijöiden viesti päättäjille

Lisätietoja

Josetta Nousjoki

Vastuullisuuspäällikkö

040 5774773