Tarvitsemme kunnianhimoisen yritysvastuulain

Tarvitsemme Euroopassa toimivia yrityksiä koskevan yritysvastuulain ja vastaavia kansallisia lakeja, jotka tekevät yritysten ihmisoikeusvastuusta laillisesti velvoittavaa.

Millainen on reilu yritysvastuulaki? 

Euroopan komissio on luvannut julkistaa ehdotuksensa yritysvastuudirektiiviksi joulukuussa 2021. Suomessa hallitus valmistelee yritysvastuulakia. Jotta yritysvastuulaki ehkäisee tehokkaasti yritystoiminnasta aiheutuvia ihmisoikeusloukkauksia, sen pitää: 

  • Koskea yrityksen koko arvoketjua. Ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät riskit ovat usein suurimmat tuotantoketjun alkupäässä. Koska valta, arvo ja riskit jakaantuvat ketjuissa epätasaisesti, ongelmien kestävä ehkäiseminen ja korjaaminen edellyttää huolellisuusvelvoitteen ulottamista koko ketjuun.  
  • Tähdätä elämiseen riittävän palkan/ansion turvaamiseen yritysten hankintaketjuissa. Säällinen toimeentulo luo mahdollisuudet myös ympäristön suojelemiselle.
  • Edellyttää yrityksen omien ostokäytäntöjen vaikutusten tarkastelemista. Ostoaikatauluilla,  -hinnoilla sekä -vaatimusten selkeydellä ja kohtuullisuudella on suora vaikutus työoikeuksiin ja ympäristön suojeluun hankintaketjussa.
  • Edistää sidosryhmävuoropuhelua. Yritysten tulee huolellisuusprosessin kaikissa vaiheissa aktiivisesti kuulla potentiaalisten vaikutusten kohteena olevia ryhmiä, kuten työntekijöitä ja viljelijöitä. Vuoropuhelu on avain ihmisoikeusongelmien tunnistamiseen ja korjaamiseen. 
  • Tukea pitkäjänteistä yhteistyötä alihankkijoiden kanssa. Tämä edesauttaa säällistä toimeentuloa, työntekijöiden palkkaamista ja investoimista kestäviin tuotantotapoihin. 
  • Ehkäistä haavoittuvassa asemassa olevien alihankkijoiden sulkemista pois toimitusketjusta. Ihmisoikeusloukkauksiin vaikuttavat usein ympäröivät olosuhteet, kuten heikko paikallinen lainsäädäntö, ja niiden korjaamiseen tarvitaan aikaa sekä yhteistyöhankkeita. Yritysten pitää osallistua kielteisten vaikutusten korjaamiseen sen sijaan, että ne vaihtaisivat toimittajaa.
  • Koskea kaikkia EU:ssa toimivia yrityksiä, sisältää riittävät toimeenpanokeinot ja vahvistaa ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojaa. 
  • Perustua YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskeviin ohjaaviin periaatteisiin ja OECD:n asianmukaisen huolellisuuden ohjeisiin, joiden mukaan yritysten tulee 1) tunnistaa ja arvioida 2) välttää, ehkäistä ja lieventää 3) seurata 4) raportoida sekä 5) korjata tosiasialliset haitalliset ihmisoikeusvaikutukset, jotka ne ovat aiheuttaneet tai joiden aiheutumiseen ne ovat myötävaikuttaneet. 

Ghanalaiset Reilun kaupan kaakaonviljelijät toivovat, että laki vähentäisi epäreilua kilpailua ja parantaisi sellaisten viljelijöiden asemaa, jotka ovat sitoutuneet lapsityön hyväksikäytön poistamiseen ja ympäristöystävällisiin viljelymenetelmiin.

Katso viljelijöiden viesti päättäjille

Lue yritysten ihmisoikeusvastuusta

Lisätietoja

Josetta Nousjoki

Vastuullisuuspäällikkö

040 5774773