Kehitysmaiden pienviljelijät muistettava ilmastoneuvotteluissa

Kaupankäynnin ja ruuan tuotannon säännöt ja käytännöt ovat tärkeässä asemassa ilmastonmuutoksen ja kansainvälisen eriarvoisuuden hillitsemisessä. Kansainvälinen reilun kaupan liike vetoaa YK:n ilmastoneuvotteluiden osapuoliin, jotta tuotannosta ja tuotantoketjuista saataisiin kestävämpiä ja oikeudenmukaisempia. YK:n ilmastoneuvottelut järjestetään Puolassa 2.-14. joulukuuta.

Noin 500 miljoonaa pientilaa tuottaa yli 80 prosenttia globaalissa etelässä kulutetusta ruoasta. Juuri nämä pienviljelijät ovat hyvin haavoittuvassa asemassa. Vaikka ilmastomuutos vaikeuttaa heidän työtään jo nyt, heidän äänensä ei tule ilmastoneuvotteluissa kuuluviin.

– Pienviljelijät ovat eturivissä kohtaamassa ilmastonmuutoksen vaikutukset. Heillä on suuri vastuu maailman ruokaturvasta, mutta he ovat ilmastonmuutoksen vaikutukselle kaikkein altteimpia. Siksi on suuri tarve mittaville toimille kehittyvien maiden pienviljelijöiden tukemiseksi, sanoo ilmastoasiantuntija Lannette Chiti kansainvälisen Reilun kaupan yhdistyksestä.


Tässä YK:n ilmastoneuvotteluihin lähetetty kannanotto kokonaisuudessaan:

Kaupankäynnin oikeudenmukaisuus on avaintekijä pienviljelijöiden ilmastokestävyyden rakentamisessa

Maailmanlaajuisen reilun kaupan liikkeen poliittinen julistus COP 24:lle

Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puiteyleissopimuksen (UNFCCC) sopimuspuolten 24. konferenssi pidetään 2.–14. joulukuuta 2018 Puolan Katowicessa. Ilmastonmuutosta käsittelevän hallitustenvälisen paneelin (IPCC) hiljattain julkaistu erikoisraportti ”Maailmanlaajuinen lämpeneminen 1,5°C” osoittaa selvästi, että 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi ei ole fyysisiä, kemiallisia tai teknisiä esteitä, mutta se vaatii voimakasta poliittista tahtoa. Planeettamme tulevaisuus riippuu suuresti COP24:n aikana tehdyistä poliittisista päätöksistä ja niiden välittömästä, kunnianhimoisesta ja johdonmukaisesta täytäntöönpanosta tällä vuosikymmenellä. Jokainen vuosi on tärkeä, jokainen päätös on tärkeä, jokainen 0,1 astetta on tärkeä.

Pienviljelijät ja erityisesti ne, jotka omistavat alle kaksi hehtaaria maata, ovat välttämätön osa maailmanlaajuisia ruoka- ja maatalousjärjestelmiämme. 500 miljoonaa pientilaa tuottaa yli 80 prosenttia globaalissa etelässä kulutetusta ruoasta, mikä edistää merkittävästi köyhyyden vähentämistä ja globaalia ruokaturvaa. Silti köyhyys ja nälkä uhkaavat heitä suhteettoman paljon ja he ovat ilmastonmuutoksen vaikutuksille haavoittuvimpien joukossa.

Laajapohjaisena reilun kaupan järjestöjen, aktivistien, tutkijoiden, reilun kaupan yritysten ja kuluttajien taloudellisen oikeudenmukaisuuden edistämiseen sitoutuneena liikkeenä meillä on syvä huoli ilmastonmuutoksen negatiivisista vaikutuksista pienviljelijöihin ja käsityöläisiin kaikkialla maailmassa. Eriarvoisuudet ja ilmastonmuutos ovat kiinteästi kytkeytyneet toisiinsa; kuten ovat myös ratkaisut niihin. Siksi kehotamme UNFCCC:n osapuolten tunnustamaan oikeudenmukaiset kauppapolitiikat ja -käytännöt tärkeäksi osaksi ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumisstrategioita. Globaalien arvoketjujen läpinäkyvyyttä ja sitovia kansainvälisiä sääntöjä tarvitaan pikaisesti.

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa haavoittuvimpiin väestöryhmiin

Pienviljelijät ja maaseutuyhteisöt kaikkialla maailmassa kärsivät ilmastonmuutoksen katastrofaalisista vaikutuksista. Niihin kuuluvat äärimmäinen kuivuus, tulvat, riittämättömät sateet, aavikoituminen, maaperän suolaantuminen, veden niukkuus, lyhentyneet sadonkorjuuajat, kaskiviljely, kasvitaudit ja hyönteistuhot. Tuotannon menetykset, huonolaatuisemmat viljelykasvit ja korkeammat tuotantokustannukset vaarantavat ruokaturvaa ja elintarvikeomavaraisuutta sekä yhteisöjen elinkeinoja, vauhdittavat muuttoliikettä maaseudulta ja muuttoa ulkomaille, ja lisäävät naisten ja tyttöjen hoitotaakkaa.

Suojellakseen viljelykasvejaan ilmaston aiheuttamilta epidemioilta ja lieventääkseen niiden negatiivisia taloudellisia seurauksia, pienviljelijät joutuvat ottamaan käyttöön epäsuotuisia lyhyen aikavälin selviytymistaktiikoita, kuten kemiallisten tuotantopanosten intensiivinen käyttö. Tämä ei pelkästään lisää tuotantokustannuksia, vaan tuo mukanaan myös suuria terveys- ja ympäristökustannuksia, kuten veden pilaantuminen, metsien hävittäminen ja kielteiset terveysvaikutukset. Nämä lyhytaikaiset selviytymismekanismit pahentavat ilmastonmuutoksen vaikutuksia haavoittuviin yhteisöihin.

Ilmastonmuutoksen ympäristölliset, taloudelliset ja sosiaaliset vaikutukset vaarantavat maatalous- ja käsityöteollisuuden toimitusketjujen tulevaisuuden vaikuttamalla niihin, jotka ovat vähiten edistäneet ilmastonmuutosta läpi historian: pientuottajat ja maaseudun väestö globaalissa etelässä. Globaalissa taloudellisessa kontekstissa, jossa esiintyy äärimmäistä hintojen epävakautta sekä epäoikeudenmukaisia kauppakäytäntöjä, kaikkien globaalin toimitusketjun toimijoiden on erittäin haastavaa sopeuttaa tuotantoa ja kaupan rakenteita ilmaston yhä yleisempiin, voimakkaampiin ja ennakoimattomiin ääri-ilmiöihin, ja samalla pitää kiinni sitoutumisestaan Reilun kaupan periaatteisiin.

Oikeudenmukainen kaupankäynti on siis tärkeä keino saavuttaa ilmasto-oikeudenmukaisuutta, asettamalla pienviljelijöiden tarpeet etusijalle sekä ottamalla huomioon heidän lisääntyneet haavoittuvuudet.

Miten Reilu kauppa vaikuttaa ilmasto-oikeudenmukaisuuteen ja Agenda 2030:een

Reilu kauppa edistää monia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (erityisesti SDG 1, 2, 5, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 17). Viimeisten 40 vuoden aikana Reilu kauppa on osoittanut, että se on innovatiivinen ja kokonaisvaltainen kaupan malli, joka rakentaa kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä:

• voimaannuttamalla pienviljelijöitä saamaan oikeudenmukaisemman osuuden globaaleista arvoketjuista, mikä lisää heidän mahdollisuuksiaan saada rahoitusta ja tietoa, jolla soveltaa ja kehittää kestäviä tuotantomalleja;
• kannustamalla ilmastoystävällisiin viljelykäytäntöihin maksamalla lisähinnan luomutuotannosta ja edistämällä ympäristönsuojelun ohjausta;
• vahvistamalla tuottajien ja työntekijöiden neuvotteluvoimaa ja parantamalla heidän yksilöllistä ja kollektiivista itsemääräämisoikeutta vallankäytön tasapainottamiseksi toimitusketjuissa

Yhdistämällä yhteiskunnalliset, taloudelliset ja ekologiset näkökohdat, reilu kauppa edesauttaa parempaa ilmastokestävyyttä globaaleissa toimitusketjuissa. Reilu kauppa ei kuitenkaan yksin pysty vastaamaan ilmastonmuutoksen aiheuttamien haasteiden ja arvoketjujen epätasa-arvon laajuuteen; siksi nykyistä globaalia talousjärjestelmää on kiireisesti muutettava.

Kansainvälinen reilun kaupan liike kehoittaa UNFCCC:n sopimuspuolia COP24:ssä seuraaviin toimenpiteisiin:

1. Ottamaan käyttöön läpinäkyvyysmekanismeja, kannustinjärjestelmiä ja sitovan huolellisuusvelvoitteen (due diligence) yksityisille toimijoille ilmastokestävien ja oikeudenmukaisten toimitusketjujen luomiseksi esimerkiksi maksamalla kohtuullisia hintoja läpi tuotantoketjujen, jotka mahdollistavat ihmisarvoisen toimeentulon ja kattavat pienviljelijöiden kestävän tuotannon kustannukset;

2. Tarjoamaan pienviljelijöille ja haavoittuville yhteisöille taloudellista tukea, koulutuksia ja teknistä tukea ilmastonmuutoksen väistämättömiin vaikutuksiin, ilmastoshokeista toipumiseen ja elinkeinojen palauttamiseen sekä tehokkaiden ilmastonmuutoksen hillitsemis- ja sopeutumisstrategioiden toteuttamiseksi;

3. Edistämään mekanismeja, joiden avulla tuotannon kielteiset ilmasto- ja ihmisoikeusvaikutukset saadaan näkyviin tuotteiden hinnoissa ja helpotetaan CO2-vapaiden maataloustuotteiden verokannustimia, esimerkiksi hiilidioksidiveron käyttöönotolla;

4. Varmistamaan, että eteläisten maiden yksityinen sektori maksaa oikeudenmukaiset ja asianmukaiset verot, ja valtiot investoivat ilmastotoimiin, jotka hyödyttävät pienviljelijöitä ja haavoittuvassa asemassa olevia yhteisöjä;

5. Investoimaan viljelytutkimukseen aloilla, joihin ilmastonmuutos vaikuttaa eniten sekä edistämään pienviljelijöille kohdistettuja kestäviä maatalouskäytäntöä (esimerkiksi biologisen monimuotoisuuden säilyttäminen ja peltometsäviljelymallit, jotka kunnioittavat perinteistä tietoa ja ruokasuvereniteettia).

Kansainvälisen reilun kaupan liikkeen keskeinen visio on asettaa oikeudenmukaisuus taloudellisten suhteiden ytimeen arvostamalla ihmisiä ja planeettaa ennen voiton tavoittelua. Tarvitsemme vahvoja kumppanuuksia ja liittoutumia muuttamaan nykyinen talousjärjestelmä, joka ylläpitää ihmisten välistä epätasa-arvoa ja lisää ympäristön hyväksikäyttöä.

Kannanoton allekirjoittajat:

Fairtrade International
Fairtrade Belgium
Fairtrade Czech & Slovakia
Fairtrade Finland
Fairtrade Germany
Fairtrade Italy
Fairtrade Poland
Max Havelaar France
Fair World Project
Swiss Fair Trade
Fair Trade Advocacy Office
World Fair Trade Organization
World Fair Trade Organization Europe
Associazione Botteghe del Mondo
Commerce Équitable France
Equo Garantito
Fédération Artisans du Monde
Forum Fairer Handel
GEPA – The Fair Trade Company
Oxfam Belgium
Polish Fair Trade Association
Scottish Fair Trade Forum
Traidcraft Exchange