Mitä tekemistä maanviljelyllä on ihmisoikeuksien kanssa?

Ihmisoikeudet muodostavat perustan toimitusketjujen vastuullisuudelle.

Suurin osa meistä on tietoisia ihmisoikeuksista: tasa-arvosta, uskonnon- ja ilmaisunvapaudesta sekä orjuuden ja vainon kiellosta. Mutta on myös muitakin kansainvälisen yhteisön vuosien varrella vahvistamia oikeuksia, kuten nyt jo 71-vuotias YK:n ihmisoikeuksien julistus sekä YK:n vuoden 2018 julistus pienviljelijöiden ja muiden maaseudulla työskentelevien ihmisten oikeuksista. Molemmat liittyvät suoraan monien pienviljelijöiden ja maataloustyöntekijöiden arkeen ympäri maailmaa.

  • Oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka turvaa ihmisarvon mukaisen toimeentulon.
  • Oikeus elintasoon, joka on riittävä terveyden ja hyvinvoinnin osalta.
  • Yhdistymisvapaus, mukaan lukien oikeus perustaa ammattiliittoja ja neuvotella kollektiivisesti.
  • Lasten oikeudet koulutukseen ja suojeluun.

Maataloustuotannossa näiden oikeuksien loukkauksia ovat esimerkiksi:

Viljelijöille maksetut alhaiset hinnat, jotka johtavat äärimmäiseen köyhyyteen. Tämä loukkaa tuottajien oikeuksia riittävään elintasoon ja johtaa usein muiden oikeuksien, esimerkiksi terveyden ja hyvinvoinnin oikeuksien loukkaamiseen.

Naisten ja muiden vähemmistöjen syrjintä. Tämä pitää ihmiset lukittuna työsuhteisiin, jotka perustuvat hyväksikäyttöön ja estää heidän oikeutensa yhtäläiseen suojeluun ja oikeudenmukaiseen palkkaan.

Työnantajat estävät työntekijöiden pyrkimyksiä järjestäytyä ammattiliittoon. Kaikenlaiset ammattiyhdistystoimintaa rajoittavat toimet rikkovat yhdistymisvapautta.

Reilu kauppa tunnustaa, että ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia. Tunnustamme myös YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevat ohjaavat periaatteet, mukaan lukien lasten oikeudet ja liiketoiminnan periaatteet, keskeiseksi viitekehykseksi maanviljelijöiden, työntekijöiden ja heidän yhteisöidensä ihmisoikeuksien suojelemiseksi ja kunnioittamiseksi. Se muodostaa perustan kaikkien elinkeinoelämän toimijoiden vastuullisuudelle toimitusketjuissa.

Kaakaonviljelijä Dou Bouré Guébré Osuuskunta Coopérative Agricole N’Zrama de N’Douci:sta sanoo Reilun kaupan tarjoaman koulutuksen nostaneen tilan tuottavuutta. Lisätulot ovat mahdollistaneet hänen lastensa koulunkäynnin.

Reilun kaupan rooli

Reilu kauppa on puolustanut näitä periaatteita jo yli 30 vuoden ajan. Siihen kuuluu, että ostajilla ja vähittäiskauppiailla on vastuu varmistaa, että heidän liiketoimintapansa, mukaan lukien heidän asettamat hinnat, eivät loukkaa viljelijöiden ja työntekijöiden, heidän perheidensä ja yhteisöidensä oikeuksia.

Reilun kaupan kriteerit edellyttävät tuottajajärjestöjä ja kauppiaita noudattamaan sääntöjä, jotka takaavat viljelijöille oikeudenmukaisemman hinnan, varmistavat demokraattisen järjestäytymisen, rakentavat naisten tasa-arvoa, tukevat työntekijöiden oikeuksia ja turvallisia työoloja sekä antavat tuottajille enemmän valtaa kauppasuhteissa.

Kriteerien lisäksi Reilu kauppa paneutuu syvällisemmin myös tiettyihin oikeuksiin liittyviin haasteisiin. Olemme esimerkiksi kehittäneet elämiseen riittävän palkan viitehinnat tärkeimmille tuotteille ja alueille, kuten kaakaolle ja vaniljalle. Työskentelemme kumppaneiden kanssa näiden viitehintojen sekä muiden osatekijöiden saavuttamiseksi, jotka tukevat viljelijöiden elämiseen riittävää palkkaa. Tuottajaorganisaatiot 11 maassa ovat ottaneet käyttöön nuorisoa osallistavan, yhteisöpohjaisen seuranta- ja tukiopetusjärjestelmän lapsityöongelman taklaamiseksi.

Ensi vuonna eräät tuottajaorganisaatiot käyttävät tätä osallistavaa järjestelmää ryhtyessään toimiin pakkotyön ja sukupuolittuneen väkivallan torjumiseksi. Lisäksi edistämme aktiivisesti työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja johdon ja työntekijöiden välillä Reilun kaupan sertifioiduilla suurtiloilla.

Tässä joitain esimerkkejä siitä, miten Reilu kauppa tukee viljelijöitä ja työntekijöitä toteuttamaan oikeuksiaan paremmin.

Sukupuolten tasa-arvon edistäminen ja nuorten osallistaminen

Reilu kauppa järjestää Women’s Schools of Leadership -johtamiskouluja naisille kaikilla Reilun kaupan tuottaja-alueilla, mukaan lukien neljä Aasian ja Tyynenmeren alueen maata. Naisia koulutetaan mm. ihmisoikeuksista tulojen monipuolistamiseen ja projektinhallintaan. Palatessaan kotiin osallistujat jakavat tietoja eteenpäin.

Reilun kaupan alueellisen tuottajaverkoston NAPPin (Network of Asia and Pacific Producers) Vietnamin ohjelmapäällikkö Tran Ban Hung kertoo, että johtamiskoulu ”tukee tuottajia, etenkin nuoria viljelijöitä, oppimaan ja varustautumaan ihmisoikeuksien ja naisten oikeuksien tuntemuksella, jotta he voivat olla muutoksen mestareita. Muutosta yhteisölle, muutosta heidän osuuskunnilleen sekä sukupolven luominen, joka suojaa viljelijöiden ja työntekijöiden oikeuksia, erityisesti naisten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten osalta.”

Syyskuussa Reilun kaupan alueellinen tuottajaverkosto CLAC (Latin American and Caribbean Network of Fair Trade Small Producers and Workers) järjesti Kolumbiassa työpajoja, joissa Reilun kaupan osuuskuntien edustajat jakoivat kokemuksiaan siitä, miten heidän organisaationsa ovat edistäneet naisten ja nuorten osallisuutta. Työpajoissa otettiin käyttöön sukupuolten tasa-arvoa edistävä työkalupakki, joka tarjoaa organisaatioille puitteet rakentaa vahvempia sukupuolten tasa-arvoon liittyviä oikeuksia jäsentensä ja yhteisöidensä keskuudessa.

25 organisaation nuorille järjestetyt työpajat kehittivät taitoja liittyen transformatiiviseen johtajuuteen ja yrittäjyyteen, joiden tarkoituksena on voimauttaa viljelijöiden seuraava sukupolvi varmistamaan oma toimeentulonsa.

Ihmisarvon mukainen toimeentulo

Kahvinviljelijä Segundo Alejandro Guerrero Mondragón on yksi Reilun kaupan sertifioidun Cooperativa Agraria Norandino -osuuskunnan perustajista Pohjois-Perussa. Hän viljelee maata vaimonsa ja kahden poikansa kanssa. ”Periaatteessa kahvi on elämämme”.

Vuonna 2019 kahvin maailmanmarkkinahinnat olivat alhaisimmalla tasolla 12 vuoteen. Hinnat pysyivät alle yhden dollarin per pauna suurimman osan vuodesta – eli alle kannattavuusrajan monille viljelijöille. Reilun kaupan takuuhinta tarjoaa turvaverkon, jonka avulla viljelijät voivat ansaita enemmän. Se antaa turvaa, kun heidän oikeutensa ansaita riittävästi ihmisarvon mukaiseen toimeentuloon on vaarassa.

Segundo haluaa siirtää maatilansa lapsiensa jatkettavaksi, jotta tulevat sukupolvet voivat jatkaa perheen kahvinviljelyperintöä. Poika Omar sanoo: ”Tämän kahvituotannon ansiosta vanhemmat pystyivät tarjoamaan lapsilleen koulutusta, ja nyt heidän lastensa lapsilla on myös mahdollisuus luoda uraa.”

Alkuperäiskansojen oikeuksien mahdollistaminen

Aiemmin tänä vuonna kolumbialaisessa Don Marce Banana Company -yrityksessä toimiva työntekijöiden FUTUBAN-säätiö käytti Reilun kaupan lisiään koulukahvilan rakentamiseen, luokkahuoneen kunnostamiseen sekä vesisäiliön toimittamiseen Marbasellan maaseutualueen asutuskeskukseen La Guajirassa. Marbasella sijaitsee noin 30 kilometrin päässä banaaniplantaasilta ja on koti noin 50:lle työntekijälle. Noin 200:aan alkuperäisväestöön kuuluvan Wayúun etnisen ryhmän jäsentä asuu Marbasellassa. Heidän ja ympäröivien yhteisöjen lapset hyötyvät päivittäin näistä parannuksista.

Nämä ovat vain muutamia esimerkkejä konkreettisista parannuksista, joita ihmisoikeusfokus voi aikaansaada, kun ihmisiä voimautetaan ymmärtämään oikeutensa ja ajamaan niitä eteenpäin. Vielä on paljon tehtävää, mutta yksi tapa, jolla voimme kaikki ottaa kantaa ihmisoikeuksien puolesta – niin ihmisoikeuspäivänä kuin ympäri vuoden – on tukea Reilua kauppaa.

Teksti: Fairtrade International